Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងការិ ប្រៃសណីយ៍ស្រុកបាណន់020100
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ កន្ទឺ១020101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ កន្ទឺ២020102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ចែងមានជ័យ020105
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ឈើទាល020104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ តាគ្រាម020108
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ បាយដំរាំ020103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ភ្នំសំពៅ020106
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ស្នឹង020107
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ កោះជីវាំង020407
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ពាមឯក020405
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ព្រែកខ្ពប020403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ព្រែកនរិន្ទ020401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ព្រែកហ្លួង020404
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ព្រៃចាស់020406
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ សំរោងក្នុង020402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងស្រុក អន្លង់វែង0
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ កំពង់ព្រៀង020806
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ កំពង់ព្រះ020805
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ តាប៉ុន020803
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ នរា020802
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ រកា020804
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ រាំងកេសី020807
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ វត្តតាមឹម020810
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ អន្លង់វិល020801
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ អូរដំបង១020808
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ អូរដំបង២020809
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ កំពង់ល្ពៅ020902
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ តាតោក020901
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ តាសាញ020907
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ មានជ័យ020906
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ សំឡូត020905
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ស៊ុង020904
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ អូរសំរិល020903
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ កំរៀង021101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ តាក្រី021106
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ តាសែន021105
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ត្រាង021104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ បឹងរាំង021102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ អូរដា021103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ក្តុលតាហែន020306
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ខ្នាចរមាស020302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ឃ្លាំងមាស020307
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ បវេល020301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ បឹងប្រាំ020308
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ព្រៃខ្ពស់020304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ល្វា020303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ អំពិលប្រាំដើម020305
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ គារ020502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ជ្រៃ020504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ តាលាស់020505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ព្រៃតូច020506
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ព្រៃស្វាយ020503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ មោង020501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ របស់មង្គល020507
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ គាស់ក្រឡ021202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ឆ្នាល់មាន់021206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ជិបតី021201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ដូនបា021205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ហប់021203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ​ ព្រះផុស021204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ គោកឃ្មុំ020208
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ជ្រៃ020204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ជ្រោយស្តៅ020206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ តាពូង020201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ តាម៉ឺន020202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ បន្សាយត្រែង020209
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ បឹងព្រីង020207
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ រូងជ្រៃ020210
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ អន្លង់រុន020205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ អូរតាគី020203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ជ្រៃសីមា021006
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ តាស្តា021003
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ សន្តិភាព021004
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ សេរីមានជ័យ021005
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ សំពៅលូន021001
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ អង្គរបាន021002
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ត្រែង020704
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ផ្លូវមាស020703
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ រស្មីសង្ខារ020705
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ស្តៅ020701
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ អណ្តើកហែប020702
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ បារាំងធ្លាក់021304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ បួរ021303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ពេជ្រចិន្តា021302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ភ្នំព្រឹក021301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ អូររំដួល021305
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ បាសាក់020605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ព្រែកជីក020601
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ព្រែត្រឡាច020602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ មុខរាហ៍020603
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ស្តុកប្រវឹក020604
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងសង្កាត់ ក្តុលដូនទាវ021406
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងសង្កាត់ ចំការសំរោង021404
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងសង្កាត់ ទួលតាឯក021401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងសង្កាត់ ព្រែកព្រះស្តេច021402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងសង្កាត់ រតនៈ 021403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងសង្កាត់ វត្តគរ021408
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងសង្កាត់ ស្លាកែត021405
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងសង្កាត់ ស្វាយប៉ោ021410
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងសង្កាត់ អូរចារ021409
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងសង្កាត់ អូរម៉ាល់021407
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យការិ ប្រៃសណីយ៍ស្រុកមង្គលបុរី010100
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ គយម៉ែង010105
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ គោកបល្ល័ង្គ010104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ចំណោម010103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ តាឡំ010113
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ បត់ត្រង់010102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ បន្ទាយនាង010101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ភ្នំតូច010107
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ រហាត់ទឹក010108
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ សឿ010111
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ សំបួរ010110
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ស្រះរាំង010112
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ អូរប្រាសាទ010106
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ឬស្សីក្រោក010109
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ កូប010402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ គុត្តសត010403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ចង្ហា010401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ សឹង្ហ010406
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ សូភី010405
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ សំរោង010404
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ អូរបីជាន់010407
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ គោកឋិន010505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ គោករមៀត010502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ គំរូ010506
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ថ្មពួក010504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ បន្ទាយឆ្មារ010501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ភូមិថ្មី010503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ជប់វ៉ារី010302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ឈ្នួរមានជ័យ010301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ទានកាំ010307
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ទឹកជោរ010308
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ បុស្បូវ010309
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ប្រាសាទ010304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ព្រះនេត្រព្រះ010305
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ភ្នំលៀប010303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ រហាល010306
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ណាំតៅ010201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ប៉ោយចារ010202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ពន្លៃ010203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ភ្នំដី010206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ស្ពានស្រែង010204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ស្រះជីក010205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ តាគង់010706
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ទួលពង្រ010705
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ បឹងបេង010701
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ម៉ាឡៃ010702
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ អូរស្រឡៅ010703
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ អូសំព័រ010704
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ តាបែន010605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ តាផូ010606
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ទ្រាស010607
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ផ្គាំ010601
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ រលួស010608
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ សារង្គ010602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ស្លក្រាម010603
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ស្វាយចេក010604
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យសង្កាត់ កោះពងសត្វ010802
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យសង្កាត់ កំពង់ស្វាយ010801
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យសង្កាត់ ទឹកថ្លា010807
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យសង្កាត់ ព្រះពន្លា010806
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យសង្កាត់ ភ្នៀត010805
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យសង្កាត់ ម្កាក់010803
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យសង្កាត់ អូរអំបិល010804
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យសង្កាត់ និមិត្ត010902
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យសង្កាត់ ប៉ោយប៉ែត010901
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យសង្កាត់ ផ្សារកណ្តាល010903
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ដំបូករូង050503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ក្រាំងដីវ៉ាយ050505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ គិរីវន្ដ050504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ចំបក់050501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ជាំសង្កែ050502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ តាងសំរោង050510
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ តាំងស្យា050511
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ត្រែងត្រយឹង050512
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ព្រៃក្មេង050509
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ព្រៃរំដួល050508
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ មហាសាំង050506
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ អូរ050507
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ កក់050213
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ កាត់ភ្លុក050202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ទួលសាលា050212
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ទួលអំពិល050211
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ និទាន050203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ បរសេដ្ឋ050201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ផុង050206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ពោធិ៍ចំរើន050208
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ពោធិ៍ម្រាល050209
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ពោធិ៍អង្រ្កង050207
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ព្រះខែ050215
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ភក្តី050204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ភារីមានជ័យ050205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ស្វាយរំពារ050214
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំស្វាយចចិប050210
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ កាហែង050102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ក្រាំងអំពិល050104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ខ្ទុំក្រាំង050103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ តាំងក្រូច050111
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ត្រពាំងគង050113
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ទំព័រមាស050114
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ធម្មតាអរ050112
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ព្នាយ050105
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ រលាំងគ្រើល050106
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ រលាំងចក050101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ វល្លិសរ050115
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ សែនដី050109
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ សំបូរ050108
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ សំរោងទង050107
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ស្គុះ050110
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ កោកោះ050308
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ជង្រុក050302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ពេជ្រមុន្នី050304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ព្រៃញាតិ050306
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ព្រៃវិហារ050307
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ព្រះនិញ្វន050305
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ មហាឬស្សី050303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ វាល050313
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ស្គុក050309
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ស្នំក្រពើ050310
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ស្រង់050311
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ អង្គពពេល050301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ​ ទឹកល្អក់050312
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ក្រាំងចេក050405
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ក្សេមក្សាន្ត050404
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ចាន់សែន050401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ជើងរាស់050402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ជំពូព្រឹក្ស050403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ដំណាក់រាំង050413
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ត្រាចទង050409
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ពាំងល្វា050414
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ព្រៃក្រសាំង050408
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ព្រះស្រែ050407
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ភ្នំតូច050415
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ មានជ័យ050406
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ យុទ្ធសាមគ្កី050412
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ វាលចាស់050411
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ វាលពង់050410
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ តាសាល050705
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ត្រពាំងជោ050703
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ រស្មីសាមគ្គី050702
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ សង្កែសាទប050704
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ហោងសំណំ050701
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺសង្កាត់ កណ្ដោលដុំ050802
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺសង្កាត់ ច្បារមន050801
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺសង្កាត់ រការធំ050803
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺសង្កាត់ សុព័រទេព050804
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺសង្កាត់ ស្វាយក្រវ៉ាន់050805
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ទ័ពមាន050605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ប្រាំបីមុម050603
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ មនោរម្យ050602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ យាអង្គ050607
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ រុងរឿង050604
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ វាលពន់050606
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ អមលាំង050601
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ កកោះ060604
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ក្រយា060605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ជ្រាប់060602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ តាំងក្រសាំង060608
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ត្បូងក្រពើ060610
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ទីពោ060609
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ប្រាសាទ060607
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ព្នៅ060606
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ​ កំពង់ថ្ម060603
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ​ បឹងល្វា060601
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ កំពង់គោ060203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ កំពង់ស្វាយ060204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ក្តីដូង060210
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ដំរីស្លាប់060202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ត្បែង060208
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ត្រពាំង ឫស្សី060209
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ នីពេជ060205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ផាត់សណ្តាយ060206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ព្រៃគុយ060211
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ សាន់គ060207
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ​ ជ័យ060201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ កំពង់ចិនជើង060704
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ កំពង់ចិនត្បូង060705
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ចំណាក្រោម060702
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ចំណាលើ060703
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ទ្រា060713
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ បន្ទាយស្ទោង060701
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ប្រឡាយ060709
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ពពក060708
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ពាមបាង060707
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ព្រះដំរី060710
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ម្សាក្រង060706
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ រុងរឿង060711
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ សំព្រោជ060712
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ក្រយា060302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ដូង060301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ទួលគ្រើល060307
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ផាន់ញើម060303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ សាគ្រាម060304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ សាមគ្គី060306
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ សាលាវីស័យ060305
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ក្រវ៉ា060111
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ គគីរធំ060110
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ចុងដូង060108
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ចើងដើង060105
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ច្រនាង060106
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ជ្រលង060109
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ឈូកខ្សាច់060107
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ត្នោតជុំ060117
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ទ្រៀល060118
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ បល្ល័ង្គ060102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ បាក់ស្នា060101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ បារាយណ៍060103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ បឹង060104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ពង្រ060113
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ សូយោង060114
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ស្រឡៅ060115
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ស្វាយភ្លើង060116
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ អណ្តូងពោធិ៍060112
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ក្លែង060503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ងន060506
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ឈើទាល060501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ដងកាំបិត060502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ទំរីង060509
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ មានជ័យ060505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ មានរិទ្ធ060504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ សណ្តាន់060507
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ សូចិត្រ060508
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ គោល060402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ឈូក060401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ តាំងក្រសៅ060405
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ សំបូរណ៍060403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ស្រើង060404
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំសង្កាត់ កំពង់ក្របៅ060805
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំសង្កាត់ កំពង់ធំ060802
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំសង្កាត់ កំពង់រទេះ060803
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំសង្កាត់ ដំរីជាន់ខ្លា060801
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំសង្កាត់ ព្រៃតាហ៊ូ060806
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំសង្កាត់ ស្រយ៉ូវ060808
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំសង្កាត់ អាចារ្យលកា់060807
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំសង្កាត់ អូរកន្ធរ060804
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ កណ្ដោល090102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ តានូន090103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ថ្មស 090104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ អណ្ដូងទឹក090101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ កោះកាពិ090302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ជ្រោយប្រស់090301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ តាតៃក្រោម090303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ត្រពាំងនរូង090304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ កោះស្ដេច090201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ព្រែកខ្សាច់090203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ភ្ញីមាស090202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ជី ខ ក្រោម090502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ជី ខ លើ090503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ជ្រោយស្វាយ090504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ដងពែង090505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ បឹងព្រាវ090501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ស្រែអំបិល090506
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ជីផាត090605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ជំនាប់090603
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ តាទៃលើ090601
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ថ្មដូនពៅ090606
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ប្រឡាយ090602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ឬស្សីជ្រុំ090604
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ទួលគគីរ090403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ប៉ាក់ខ្លង090401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ពាមក្រសោប090402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងសង្កាត់ ដងទង់090702
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងសង្កាត់ ស្ទឹងវែង090703
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងសង្កាត់ ស្មាច់មានជ័យ090701
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កណ្តោក080307
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ គោកត្រប់080309
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ជើងកើប080305
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ដើមឬស080306
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ត្បែង080316
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ត្រពាំងវែង080317
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ថ្មី080308
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ទ្រា080318
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ បារគូ080303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ បឹងខ្យាង080304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែករកា080311
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកស្លែង080312
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រះពុទ្ធ080310
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ រកា080313
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ រលាំងកែន080314
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ សៀមរាប080315
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ អន្លង់រមៀត080302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ អំពៅព្រៃ080301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កោរះ080605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កោះកែវ080604
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ថ្មគរ080614
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ទឹកឃ្លាំង080615
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ បារុង080602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ បឹងគ្រំ080603
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ពាមឧកញ៉ាអុង080607
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកក្មេង080609
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែករៃ080610
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកឬស្សី080611
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ភូមិធំ080608
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ល្វាសរ080606
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ សារិកាកែវ080613
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ សំបូរ080612
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ អរិយក្សត្រ080601
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កោះខែល080903
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កោះខ្សាច់ទន្លា080904
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កោះអន្លង់ចិន080902
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ក្រាំងយ៉ូវ080905
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ខ្ពប080901
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ តាលន់080914
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ត្រើយស្លា080915
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ទឹកវិល080916
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ប្រាសាទ080906
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកគយ080908
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកអំបិល080907
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ រកាខ្ពស់080909
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ សិត្បូ080911
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ស្វាយប្រទាល080912
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ស្វាយរលំ080913
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ស្អាងភ្នំ080910
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កោះចិន080805
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កំពង់ហ្លួង080803
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កំពង់អុស080804
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ជ្រៃលាស់080802
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ឈ្លាំង080801
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ទំនប់ធំ080810
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ផ្សារដែក080809
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ពញាឮ080807
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកតាទែន080808
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ភ្នំបាត080806
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ វិហារហ្លួង080811
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កោះចូរ៉ាម080204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កោះឧកញ៉ាតី080205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កំពង់ចំលង080203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ជ័យធំ080202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ តាឯក080217
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ បាក់ដាវ080201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ពុកឬស្សី080211
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកតាកូវ080209
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកតាមាក់080210
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកលួង080208
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកអំពិល080207
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រះប្រសប់080206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ រកាជន្លឹង080212
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ វិហារសួគ៌080218
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ សន្លុង080213
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ស៊ីធរ080214
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ស្វាយជ្រំ080215
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ស្វាយរមៀត080216
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កោះធំ ក080404
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កោះធំ ខ080405
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កំពង់កុង080403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ជ្រោយតាកែវ080402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ឈើខ្មៅ080401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ពោធិ៍បាន080407
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកជ្រៃ080408
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកថ្មី080410
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកស្ពឺ080409
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ លើកដែក080406
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ សំពៅពូន080411
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កំពង់ភ្នំ080501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ក្អមសំណរ080502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ខ្ពបអាទាវ080503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ពាមរាំង080504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកដាច់080505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកទន្លាប់080506
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ សណ្តារ080507
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កំពង់ស្វាយ081004
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ គគីរ081005
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ គគីរធំ081006
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ឈើទាល081002
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ដីឥដ្ឋ081003
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ បន្ទាយដែក081001
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ភូមិធំ081007
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ សំរោងធំ081008
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ក្រាំងម្កាក់080104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ឆក់ឈើនាង080102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ដំណាក់អំពិល080103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ទួលព្រេជ080110
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ បែកចាន080101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ពើក080107
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រៃពួច080108
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ម្កាក់080106
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ លំហាច080105
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ សំរោងលើ080109
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកដំបង080702
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកអញ្ញាញ080701
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ រការកោងទី១080703
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ រការកោងទី២080704
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ សំបួរមាស080706
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ស្វាយអំពារ080707
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ឬស្សីជ្រោយ080705
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលសង្កាត់ កំពង់សំណាញ់081106
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលសង្កាត់ ដើមមៀន081103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលសង្កាត់ តាក្តុល081101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលសង្កាត់ តាខ្មៅ081104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលសង្កាត់ ព្រែកហូរ081105
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលសង្កាត់ ព្រែកឬស្សី081102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ កណ្តោល070205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ កូនសត្វ070207
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ កោះតូច070206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ កំពង់ក្រែង070203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ កំពង់សំរោង070204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ជុំគ្រៀល070202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ត្រពាំងធំ070216
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ត្រពាំងព្រីង070214
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ត្រពាំងសង្កែ070215
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ថ្មី070213
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ បឹងទូក070201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ព្រែកត្នោត070209
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ព្រៃឃ្មុំ070210
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ព្រៃថ្នង070211
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ម៉ាក់ប្រាង្គ070208
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ស្ទឹងកែវ070212
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ កំពង់ត្រាចខាងកើត070605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ កំពង់ត្រាចខាងលិច070606
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ដំណាក់កន្ទួតខាងជើង070603
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ដំណាក់កន្ទួតខាងត្បូង070604
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ បឹងសាលាខាងជើង070601
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ បឹងសាលាខាងត្បូង070602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ប្រាសាទភ្នំខ្យង070607
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ព្រែកក្រឹស070610
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ភ្នំប្រាសាទ070608
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ស្វាយទងខាងជើង070613
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ស្វាយទងខាងត្បូង070614
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ អង្គសុរភី070609
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ឬស្សីស្រុកខាងកើត070611
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ឬស្សីស្រុកខាងលិច070612
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ក្រាំងស្នាយ070107
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ក្រាំងស្បូវ070106
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ឈូក070104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ដូនយ៉យ070105
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ តេជោអភិវាឌ្ឍន៍070115
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ត្រពាំងបី070113
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ត្រពាំងភ្លាំង070109
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ត្រមែង070114
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ នារាយណ៍070111
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ បានៀវ070101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ បឹងនិមល070103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ មានជ័យ070110
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ល្បើក070108
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ សត្វពង070112
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ​ តាកែន070102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ខ្ជាយខាងជើង070503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ខ្ជាយខាងត្បូង070504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ដងទង់070502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ដំណាក់សុក្រំ070501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ទទុង070508
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ មានរិទ្ធិ070505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ល្អាង070510
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ស្រែជាខាងជើង070506
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ស្រែជាខាងត្បូង070507
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ អង្គ រមាស070509
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ចំប៉ី070403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ដានគោម070405
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ដើមដូង070406
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ដំបូកខ្ពស់070404
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ តានី070411
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ប្រភ្នំ070409
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ភ្នំកុង070408
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ម្រោម070407
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ សំឡាញ070410
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ អង្គភ្នំតូច070401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ អង្គរជ័យ070402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ច្រេស070701
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ជំពូវ័ន្ត070702
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ត្រពាំងរាំង070707
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ស្នាយអញ្ជិត070703
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ស្រែក្នុង070705
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ស្រែចែង070704
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ស្រែសំរោង070706
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ត្នោតចុងស្រង់070309
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ត្រពាំងសាលាខាងកើត070310
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ត្រពាំងសាលាខាងលិច070311
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ទូកមាសខាងកើត070312
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ទូកមាសខាងលិច070313
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ បន្ទាយខាងលិច070302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ បន្ទាយមាសខាងកើត070301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ព្រៃទន្លេ070303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ វត្តអង្គខាងជើង070314
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ វត្តអង្គខាងត្បូង070315
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ សេ្តចគង់ខាងជើង070306
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ សេ្តចគង់ខាងត្បូង070308
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ សំរោងក្រោម070304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ សំរោងលើ070305
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ស្តេចគង់ខាងលិច070307
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតសង្កាត់ កំពង់គណ្តាល070801
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតសង្កាត់ កំពង់បាយ070803
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតសង្កាត់ ក្រាំងអំពិល070802
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតសង្កាត់ ត្រើយកោះ070805
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតសង្កាត់ អណ្តូងខ្មែរ070804
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ កោះថ្កូវ040302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ កំពង់អុស040303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ជលសា040301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ពាមឆ្កោក040304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ព្រៃគ្រី040305
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ កំពង់ត្រលាច040204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ច្រេស040203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ឈូកស040202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ តាជេស040209
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ថ្មឥដ្ឋ040210
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ពានី040207
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ លង្វែក040205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ សែប040208
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ អូរឫស្សី040206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ អំពិលទឹក040201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ កំពង់ព្រះគគីរ040405
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ខុនរ៉ង040404
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ចក040403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ឆ្នូកទ្រូ040402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ត្រពាំងចាន់040411
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ផ្សារ040407
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ពន្លៃ040410
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ពពេល040409
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ពេជចង្វារ040408
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ អញ្ចាញរូង040401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ​ មេលំ040406
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ កំពង់ហៅ040603
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ច្រណូក040601
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ដារ040602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ត្រងិល040609
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ប្រឡាយមាស040606
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ផ្លូវទូក040604
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ពោធិ៍040605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ សំរោងសែន040607
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ស្វាយរំពារ040608
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ក្ដុលសែនជ័យ040109
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ក្បាលទឹក040104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ក្រាំងស្គារ040106
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ខ្លុងពពក040105
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ចោងម៉ោង040103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ជៀប040102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ តាំងក្រសាំង040107
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ទួលខ្ពស់040108
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ អភិវឌ្ឈន៍040101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ក្រាំងលាវ040706
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ គោកបន្ទាយ040705
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ជើងគ្រាវ040703
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ជ្រៃបាក់040704
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ទឹកហួត040713
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ បន្ទាយព្រាល040702
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ប្រស្នឹប040708
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ពង្រ040707
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ព្រៃមូល040709
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ រលាប្អៀរ040710
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ស្រែថ្មី040711
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ស្វាយជ្រុំ040712
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ អណ្ដូងស្នាយ040701
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ក្រាំងល្វា040503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ខ្នារឆ្មារ040502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ឈានឡើង040501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ត្បែងខ្ពស់040508
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ធ្លកវៀន040509
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ពាម040504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ សេដ្ឋី040505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ស្វាយ040506
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ស្វាយជុក040507
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងសង្កាត់ កំពង់ឆ្នាំង040802
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងសង្កាត់ ខ្សាម040804
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងសង្កាត់ ប្អេរ040803
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងសង្កាត់ ផ្សារឆ្នាំង040801
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ចំការអណ្ដូង030202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ជយោ030203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ តាប្រុក030208
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ តាអុង030207
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ បុសខ្នុរ030201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ល្វាលើ030204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ស្ពឺ030205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ស្វាយទាប030206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ជ្រែវៀន030803
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ក្រួច030806
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ខ្វិតធំ030804
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ គរ030805
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ តុងរ៉ុង030814
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ថ្មពូន030813
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ បារាយណ៏030801
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ បឹងណាយ030802
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ព្រៃឈរ030809
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ល្វា030807
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ សូរ្យសែន030810
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ សំរោង030811
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ស្រង៉ែ030812
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​ មៀន030808
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមត្រពាំងព្រះ030815
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ប្រ៉ាយ៉ាម026707
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ កោះអណ្ដែត028504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ខ្នាសរ029103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ជីបាល029702
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ទងត្រឡាច022514
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ បារាយណ៏030301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ផ្ទះកណ្ដាល027306
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ព្រែកដំបូក026108
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ព្រែកពោធិ025509
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ព្រែករំដេង024910
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ មានជ័យ027905
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ស្វាយខ្សាច់ភ្នំ023113
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ស្វាយពោធិ023712
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ឬស្សីស្រុក024311
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ផ្ដៅជុំ030303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ខ្នុរដំបង030301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ គោកររៀង030302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ត្រពាំងគរ030310
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ព្រៃចារ030304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ សូទិព្វ030308
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ស្រម៉រ030309
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​ សំពងជ័យ030306
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​​ ព្រីងជ្រុំ030305
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​​ ស្ដើងជ័យ030307
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ព្រែកក្របៅ030606
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ កងតាណឹង030602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ខ្ចៅ030603
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ពាមជីកង030604
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ព្រែកកុយ030605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ រកាគយ030609
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ រាយប៉ាយ030607
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ សូរគង030611
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ស្ដៅ030610
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ អង្គរបាន030601
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​ រកាអារ030608
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ កោះទន្ទឺម030508
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ក្រលា030509
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ទ្រាន030514
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ រអាង030511
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ រំចេក030512
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ វិហារធំ030515
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ស្រក030513
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ អូរស្វាយ030510
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំកោះសំរោង030507
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​ កៀនជ្រៃ030503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​ កោះមិត្ត030505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​ កោះរកា030506
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​ គគរ030504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​ ហាន់ជ័យ030502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​ អំពិល030501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ច្បារអំពៅ030102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ជាលា030103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ជើងព្រៃ030104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ តាំងក្រសាំង030110
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ តាំងក្រាំង030109
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ត្រប់030111
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ បាធាយ030101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ផ្អាវ030106
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ មេព្រីង030105
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ សណ្ដែក030108
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ សំបូរ030107
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​ ទំនប់030112
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​​ កោះសូទិន030702
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​​ កំពង់រាប030701
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​​ ពង្រ030707
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​​ ពាមប្រធ្នោះ030706
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​​ ព្រែកតានង់030708
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​​ មហាខ្ងូង030705
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​​ មហាលាភ030704
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​​ ល្វេ030703
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមសង្កាត់ កំពង់ចាម030402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមសង្កាត់ វាលវង់030404
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមសង្កាត់ សំបួរមាស030403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមសង្កាត់​ បឺងកុក030401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាម​ឃុំ​​ ខ្ពបតាងួន031003
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាម​ឃុំ​​ ដងក្ដារ031002
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាម​ឃុំ​​ ទួលព្រះឃ្លាំង031011
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាម​ឃុំ​​ ទួលសំបួរ031012
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាម​ឃុំ​​ ពាមកោះស្នា031006
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាម​ឃុំ​​ ព្រែកកក់031009
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាម​ឃុំ​​ ព្រែកបាក់031008
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាម​ឃុំ​​ ព្រះអណ្ដូង031007
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាម​ឃុំ​​ មេសរជ្រៃ031004
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាម​ឃុំ​​ សូភាស031010
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាម​ឃុំ​​ អារក្សត្នោត031001
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាម​ឃុំ​​ អូរម្លូរ031005

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។