Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 03

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 03:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ចំការអណ្ដូង030202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ជយោ030203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ តាប្រុក030208
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ តាអុង030207
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ បុសខ្នុរ030201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ល្វាលើ030204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ស្ពឺ030205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ស្វាយទាប030206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ជ្រែវៀន030803
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ក្រួច030806
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ខ្វិតធំ030804
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ គរ030805
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ តុងរ៉ុង030814
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ថ្មពូន030813
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ បារាយណ៏030801
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ បឹងណាយ030802
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ព្រៃឈរ030809
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ល្វា030807
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ សូរ្យសែន030810
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ សំរោង030811
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ស្រង៉ែ030812
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​ មៀន030808
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមត្រពាំងព្រះ030815
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ផ្ដៅជុំ030303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ខ្នុរដំបង030301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ គោកររៀង030302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ត្រពាំងគរ030310
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ព្រៃចារ030304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ សូទិព្វ030308
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ស្រម៉រ030309
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​ សំពងជ័យ030306
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​​ ព្រីងជ្រុំ030305
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​​ ស្ដើងជ័យ030307
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ព្រែកក្របៅ030606
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ កងតាណឹង030602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ខ្ចៅ030603
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ពាមជីកង030604
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ព្រែកកុយ030605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ រកាគយ030609
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ រាយប៉ាយ030607
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ សូរគង030611
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ស្ដៅ030610
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ អង្គរបាន030601
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​ រកាអារ030608
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ កោះទន្ទឺម030508
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ក្រលា030509
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ទ្រាន030514
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ រអាង030511
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ រំចេក030512
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ វិហារធំ030515
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ស្រក030513
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ អូរស្វាយ030510
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំកោះសំរោង030507
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​ កៀនជ្រៃ030503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​ កោះមិត្ត030505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​ កោះរកា030506
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​ គគរ030504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​ ហាន់ជ័យ030502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​ អំពិល030501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ច្បារអំពៅ030102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ជាលា030103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ជើងព្រៃ030104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ តាំងក្រសាំង030110
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ តាំងក្រាំង030109
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ត្រប់030111
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ បាធាយ030101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ផ្អាវ030106
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ មេព្រីង030105
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ សណ្ដែក030108
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ សំបូរ030107
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​ ទំនប់030112
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ បារាយណ៏030301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​​ កោះសូទិន030702
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​​ កំពង់រាប030701
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​​ ពង្រ030707
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​​ ពាមប្រធ្នោះ030706
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​​ ព្រែកតានង់030708
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​​ មហាខ្ងូង030705
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​​ មហាលាភ030704
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​​ ល្វេ030703
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមសង្កាត់ កំពង់ចាម030402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមសង្កាត់ វាលវង់030404
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមសង្កាត់ សំបួរមាស030403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមសង្កាត់​ បឺងកុក030401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាម​ឃុំ​​ ខ្ពបតាងួន031003
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាម​ឃុំ​​ ដងក្ដារ031002
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាម​ឃុំ​​ ទួលព្រះឃ្លាំង031011
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាម​ឃុំ​​ ទួលសំបួរ031012
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាម​ឃុំ​​ ពាមកោះស្នា031006
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាម​ឃុំ​​ ព្រែកកក់031009
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាម​ឃុំ​​ ព្រែកបាក់031008
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាម​ឃុំ​​ ព្រះអណ្ដូង031007
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាម​ឃុំ​​ មេសរជ្រៃ031004
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាម​ឃុំ​​ សូភាស031010
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាម​ឃុំ​​ អារក្សត្នោត031001
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាម​ឃុំ​​ អូរម្លូរ031005

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។