Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 02

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 02:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងការិ ប្រៃសណីយ៍ស្រុកបាណន់020100
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ កន្ទឺ១020101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ កន្ទឺ២020102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ចែងមានជ័យ020105
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ឈើទាល020104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ តាគ្រាម020108
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ បាយដំរាំ020103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ភ្នំសំពៅ020106
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ស្នឹង020107
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ កោះជីវាំង020407
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ពាមឯក020405
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ព្រែកខ្ពប020403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ព្រែកនរិន្ទ020401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ព្រែកហ្លួង020404
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ព្រៃចាស់020406
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ សំរោងក្នុង020402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ កំពង់ព្រៀង020806
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ កំពង់ព្រះ020805
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ តាប៉ុន020803
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ នរា020802
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ រកា020804
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ រាំងកេសី020807
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ វត្តតាមឹម020810
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ អន្លង់វិល020801
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ អូរដំបង១020808
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ អូរដំបង២020809
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ កំពង់ល្ពៅ020902
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ តាតោក020901
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ តាសាញ020907
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ មានជ័យ020906
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ សំឡូត020905
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ស៊ុង020904
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ អូរសំរិល020903
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ កំរៀង021101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ តាក្រី021106
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ តាសែន021105
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ត្រាង021104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ បឹងរាំង021102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ អូរដា021103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ក្តុលតាហែន020306
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ខ្នាចរមាស020302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ឃ្លាំងមាស020307
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ បវេល020301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ បឹងប្រាំ020308
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ព្រៃខ្ពស់020304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ល្វា020303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ អំពិលប្រាំដើម020305
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ គារ020502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ជ្រៃ020504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ តាលាស់020505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ព្រៃតូច020506
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ព្រៃស្វាយ020503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ មោង020501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ របស់មង្គល020507
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ គាស់ក្រឡ021202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ឆ្នាល់មាន់021206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ជិបតី021201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ដូនបា021205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ហប់021203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ​ ព្រះផុស021204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ គោកឃ្មុំ020208
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ជ្រៃ020204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ជ្រោយស្តៅ020206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ តាពូង020201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ តាម៉ឺន020202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ បន្សាយត្រែង020209
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ បឹងព្រីង020207
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ រូងជ្រៃ020210
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ អន្លង់រុន020205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ អូរតាគី020203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ជ្រៃសីមា021006
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ តាស្តា021003
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ សន្តិភាព021004
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ សេរីមានជ័យ021005
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ សំពៅលូន021001
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ អង្គរបាន021002
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ត្រែង020704
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ផ្លូវមាស020703
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ រស្មីសង្ខារ020705
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ស្តៅ020701
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ អណ្តើកហែប020702
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ បារាំងធ្លាក់021304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ បួរ021303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ពេជ្រចិន្តា021302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ភ្នំព្រឹក021301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ អូររំដួល021305
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ បាសាក់020605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ព្រែកជីក020601
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ព្រែត្រឡាច020602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ មុខរាហ៍020603
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ស្តុកប្រវឹក020604
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងសង្កាត់ ក្តុលដូនទាវ021406
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងសង្កាត់ ចំការសំរោង021404
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងសង្កាត់ ទួលតាឯក021401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងសង្កាត់ ព្រែកព្រះស្តេច021402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងសង្កាត់ រតនៈ 021403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងសង្កាត់ វត្តគរ021408
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងសង្កាត់ ស្លាកែត021405
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងសង្កាត់ ស្វាយប៉ោ021410
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងសង្កាត់ អូរចារ021409
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងសង្កាត់ អូរម៉ាល់021407
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ប្រ៉ាយ៉ាម026707
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ កោះអណ្ដែត028504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ខ្នាសរ029103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ជីបាល029702
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ទងត្រឡាច022514
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ផ្ទះកណ្ដាល027306
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ព្រែកដំបូក026108
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ព្រែកពោធិ025509
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ព្រែករំដេង024910
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ មានជ័យ027905
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ស្វាយខ្សាច់ភ្នំ023113
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ស្វាយពោធិ023712
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ឬស្សីស្រុក024311

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។