Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ខេត្ត បាត់ដំបង

លេខកូដដែលមានក្នុង ខេត្ត បាត់ដំបង

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ការិ ប្រៃសណីយ៍ស្រុកបាណន់020100
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ កន្ទឺ១020101
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ កន្ទឺ២020102
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ ចែងមានជ័យ020105
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ ឈើទាល020104
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ តាគ្រាម020108
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ បាយដំរាំ020103
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ ភ្នំសំពៅ020106
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ ស្នឹង020107
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ កោះជីវាំង020407
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ ពាមឯក020405
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ ព្រែកខ្ពប020403
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ ព្រែកនរិន្ទ020401
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ ព្រែកហ្លួង020404
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ ព្រៃចាស់020406
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ សំរោងក្នុង020402
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ស្រុក អន្លង់វែង0
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ កំពង់ព្រៀង020806
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ កំពង់ព្រះ020805
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ តាប៉ុន020803
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ នរា020802
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ រកា020804
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ រាំងកេសី020807
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ វត្តតាមឹម020810
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ អន្លង់វិល020801
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ អូរដំបង១020808
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ អូរដំបង២020809
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ កំពង់ល្ពៅ020902
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ តាតោក020901
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ តាសាញ020907
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ មានជ័យ020906
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ សំឡូត020905
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ ស៊ុង020904
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ អូរសំរិល020903
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ កំរៀង021101
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ តាក្រី021106
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ តាសែន021105
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ ត្រាង021104
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ បឹងរាំង021102
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ អូរដា021103
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ ក្តុលតាហែន020306
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ ខ្នាចរមាស020302
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ ឃ្លាំងមាស020307
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ បវេល020301
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ បឹងប្រាំ020308
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ ព្រៃខ្ពស់020304
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ ល្វា020303
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ អំពិលប្រាំដើម020305
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ គារ020502
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ ជ្រៃ020504
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ តាលាស់020505
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ ព្រៃតូច020506
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ ព្រៃស្វាយ020503
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ មោង020501
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ របស់មង្គល020507
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ គាស់ក្រឡ021202
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ ឆ្នាល់មាន់021206
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ ជិបតី021201
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ ដូនបា021205
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ ហប់021203
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ​ ព្រះផុស021204
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ គោកឃ្មុំ020208
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ ជ្រៃ020204
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ ជ្រោយស្តៅ020206
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ តាពូង020201
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ តាម៉ឺន020202
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ បន្សាយត្រែង020209
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ បឹងព្រីង020207
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ រូងជ្រៃ020210
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ អន្លង់រុន020205
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ អូរតាគី020203
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ ជ្រៃសីមា021006
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ តាស្តា021003
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ សន្តិភាព021004
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ សេរីមានជ័យ021005
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ សំពៅលូន021001
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ អង្គរបាន021002
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ ត្រែង020704
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ ផ្លូវមាស020703
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ រស្មីសង្ខារ020705
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ ស្តៅ020701
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ អណ្តើកហែប020702
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ បារាំងធ្លាក់021304
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ បួរ021303
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ ពេជ្រចិន្តា021302
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ ភ្នំព្រឹក021301
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ អូររំដួល021305
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ បាសាក់020605
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ ព្រែកជីក020601
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ ព្រែត្រឡាច020602
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ មុខរាហ៍020603
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ឃុំ ស្តុកប្រវឹក020604
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង សង្កាត់ ក្តុលដូនទាវ021406
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង សង្កាត់ ចំការសំរោង021404
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង សង្កាត់ ទួលតាឯក021401
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង សង្កាត់ ព្រែកព្រះស្តេច021402
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង សង្កាត់ រតនៈ 021403
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង សង្កាត់ វត្តគរ021408
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង សង្កាត់ ស្លាកែត021405
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង សង្កាត់ ស្វាយប៉ោ021410
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង សង្កាត់ អូរចារ021409
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង សង្កាត់ អូរម៉ាល់021407

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីរបស់ ខេត្ត បាត់ដំបង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។