Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ខេត្ត តាកែវ

ខេត្តឬរាជធានីដែលនៅជិត ខេត្ត តាកែវ

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីរបស់ ខេត្ត តាកែវ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា