Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 21

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 21:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ កណ្តឹង210804
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ កុមារាជា210805
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ក្រាំងធ្នុង210807
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ក្រាំងលាវ210806
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ចំបក់210801
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ចំប៉ី210802
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ដូង210803
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ តាំងដូង210812
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ត្នោត210813
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ត្រពាំងក្រសាំង210814
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ត្រពាំងសាប210815
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ពត់សរ210810
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ពារាម210809
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ លំពង់210808
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ សូរភី210811
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ កំណប់210603
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ កំពែង210604
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ គីរីចុងកោះ210605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ គោកព្រេច210606
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ តាអូរ210612
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ព្រៃរំដេង210609
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ព្រៃអំពក210608
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ព្រះបាទជាន់ជុំ210602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ភ្នំដិន210607
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ រាមអណ្តើក210610
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ សោម210611
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ អង្គប្រាសាទ210601
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ កំពង់ក្រសាំង210704
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ គោកពោធិ៍210705
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ជ័យជោគ210702
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ដូងខ្ពស់210703
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ​ បូរីជលសារ210701
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ កំពង់រាប210406
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ កំពែង210405
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ក្តាញ់210407
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ចារ210404
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ចំប៉ា210403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ តាំងយ៉ាប210413
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ បានកាម210402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ពោធិ៍រំចាក210408
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ព្រៃកប្បាស210409
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ព្រៃផ្តៅ210411
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ព្រៃល្វា210410
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ស្នោ210412
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ អង្កាញ់210401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ក្រពុំឈូក210501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ធ្លាប្រជុំ210506
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ពេជសារ210502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ព្រៃខ្លា210503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ព្រៃយុថ្កា210504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ រមេញ210505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ខ្វាវ210104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ជីខ្នា210103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ត្រឡាច210114
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ធ្លក210113
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ប្រាំបីមុំ210105
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ព្រៃស្លឹក210107
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ រនាម210108
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ សន្លុង210110
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ សំបូរ210109
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ស្មោង210111
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ស្រង៉ែ210112
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ អង្កាញ់210101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ អង្គកែវ210106
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ អង្គខ្នុរ210102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ខ្វាវ210305
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ជើងគួន210303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ជំរះពេន210304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ទ្រា210311
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ បឹងត្រាញ់ខាងជើង210301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ បឹងត្រាញ់ខាងត្បូង210302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ រវៀង210307
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ លំចង់210306
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ សឹង្ហ210309
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ សំរោង210308
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ស្លា210310
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ គុស210203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ជាងទង210202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ញ៉ែងញ៉ង210205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ តាភេម210212
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ត្រពាំងក្រញូង210207
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ត្រពាំងធំខាងជើង210214
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ត្រពាំងធំខាងត្បូង210215
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ត្រាំកក់210213
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ពពេល210209
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ លាយបូរ210204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ សំរោង210210
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ស្រែរនោង210211
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ អង្គតាសោម210201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ អូរសារាយ210206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ឧត្តមសុរិយា210208
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ គោកធ្លក210903
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ បាស្រែ210902
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ពន្លៃ210904
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ព្រែកផ្ទោល210905
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ព្រៃផ្គាំ210906
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ អង្គរបូរី210901
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវសង្កាត់ បារាយណ៍211001
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវសង្កាត់ រកាក្នុង211002
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវសង្កាត់ រកាក្រៅ211003

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។