Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ រាជធានី ភ្នំពេញ

ខេត្តឬរាជធានីដែលនៅជិត រាជធានី ភ្នំពេញ

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីរបស់ រាជធានី ភ្នំពេញ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា