Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក បរកែវ ក្នុង ខេត្ត រតនគីរី នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក បរកែវ

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ កក់ 160201
ឃុំ កិះចុង 160202
ឃុំ ទីងចាក់ 160206
ឃុំ លុងឃុង 160204
ឃុំ ស៊ើង 160205
ឃុំ ឡាមីញ 160203

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក បរកែវ ក្នុង ខេត្ត រតនគីរី នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា