Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ

មាន 1 ការិយាល័យប្រៃសណីយ៍ នៅក្នុង ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ

លេខកូដដែលមានក្នុង ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ ឃុំ ក្រសាំង240303
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ ឃុំ ចុងកាល់240302
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ ឃុំ ជើងទៀន240301
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ ឃុំ ពង្រ240304
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ ឃុំ គោកខ្ពស់240203
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ ឃុំ គោកមន240204
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ ឃុំ បេង240202
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ ឃុំ អំពិល240201
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ ឃុំ ត្រពាំងប្រាសាទ240406
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ ឃុំ ទំនប់ដាច់240405
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ ឃុំ បាក់អន្លូង240401
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ ឃុំ ផ្អាវ240402
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ ឃុំ ព្រះប្រឡាយ240404
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ ឃុំ អូរស្វាយ240403
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ សង្កាត់ កូនក្រៀល240503
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ សង្កាត់ បន្សាយរាក់240501
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ សង្កាត់ សំរោង240504
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ សង្កាត់ អូរស្មាត់240505
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ សង្កាត់​ បុស្បូវ240502

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីរបស់ ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។