Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ខេត្ត មណ្ឌលគិរី

មាន 1 ការិយាល័យប្រៃសណីយ៍ នៅក្នុង ខេត្ត មណ្ឌលគិរី

លេខកូដដែលមានក្នុង ខេត្ត មណ្ឌលគិរី

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត មណ្ឌលគិរី ឃុំ ក្រង់តេះ110401
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត មណ្ឌលគិរី ឃុំ ប៊ូស្រា110404
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត មណ្ឌលគិរី ឃុំ ពូជ្រៃ110402
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត មណ្ឌលគិរី ឃុំ ស្រែអំពូម110403
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត មណ្ឌលគិរី ឃុំ ចុងផ្លាស់110101
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត មណ្ឌលគិរី ឃុំ មេម៉ង់110102
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត មណ្ឌលគិរី ឃុំ ស្រែខ្ទុម110104
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត មណ្ឌលគិរី ឃុំ ស្រែឈូក110103
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត មណ្ឌលគិរី ឃុំ ស្រែព្រះ110105
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត មណ្ឌលគិរី ឃុំ ដាក់ដាំ110301
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត មណ្ឌលគិរី ឃុំ សែនមនោរម្យ110302
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត មណ្ឌលគិរី ឃុំ ណងឃីលិក110201
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត មណ្ឌលគិរី ឃុំ រយ៉110203
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត មណ្ឌលគិរី ឃុំ សុខសាន្ត110204
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត មណ្ឌលគិរី ឃុំ ស្រែកសង្គម110206
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត មណ្ឌលគិរី ឃុំ ស្រែហ៊ុយ110205
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត មណ្ឌលគិរី ឃុំ អ បួនលើ110202
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត មណ្ឌលគិរី សង្កាត់ មនោរម្យ110501
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត មណ្ឌលគិរី សង្កាត់ រមនា110504
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត មណ្ឌលគិរី សង្កាត់ សុខដុម110502
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត មណ្ឌលគិរី សង្កាត់ ស្ពានមានជ័យ110503

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីរបស់ ខេត្ត មណ្ឌលគិរី នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។