Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីរបស់ ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា