Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង

ខេត្តឬរាជធានីដែលនៅជិត ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីរបស់ ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា