Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 16

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 16:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ កក់160201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ កិះចុង160202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ ទីងចាក់160206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ លុងឃុង160204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ ស៊ើង160205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ ឡាមីញ160203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ កាចូន160803
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ កុកឡាក់160806
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ កោះប៉ង់160804
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ កោះពាក្យ160805
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ ប៉ាកាឡាន់160807
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ ប៉ុង160801
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ ភ្នំកុក160808
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ វើនសៃ160809
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ ហាត់ប៉ក់160802
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ កាឡែង160402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ ជ័យឧត្តម160401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ ល្បាំង១160403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ ល្បាំង២160404
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ សេដា160406
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំបាតាង160405
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ កាឡៃ160504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ ចាអ៊ុង160501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ ប៉ូយ160502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ សាមគ្គី160506
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ អូរជុំ160505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ ឯកភាព160503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ​ ល្អក់160507
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ ញ៉ាង160102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ តាឡាវ160103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ ម៉ាលិក160101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ តាវែងក្រោម160702
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ តាវែងលើ160701
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ តាអង160303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ តឹន160304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ ត្រពាំងក្រហម160306
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ ត្រពាំងច្រេស160305
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ សិរីមង្គល160301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ ស្រែអង្ក្រង160302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ បរខាំ160601
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ ប៉ក់ញ៉ៃ160603
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ ប៉ាតេ160604
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ យ៉ាទុង160607
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ លំជ័រ160602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ សេសាន160605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ សោមធំ160606
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីសង្កាត់ កាចាញ160901
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីសង្កាត់ បឹងកន្សែង160904
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីសង្កាត់ យក្ខឡោម160903
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីសង្កាត់ ឡាបានសៀក160902

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។