Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 16

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 16:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ កាចាញ 160901
សង្កាត់ ឡាបានសៀក 160902
សង្កាត់ យក្ខឡោម 160903
សង្កាត់ បឹងកន្សែង 160904
ឃុំ សិរីមង្គល 160301
ឃុំ ស្រែអង្ក្រង 160302
ឃុំ តាអង 160303
ឃុំ តឹន 160304
ឃុំ ត្រពាំងច្រេស 160305
ឃុំ ត្រពាំងក្រហម 160306
ឃុំ តាវែងលើ 160701
ឃុំ តាវែងក្រោម 160702
ឃុំ កក់ 160201
ឃុំ កិះចុង 160202
ឃុំ ឡាមីញ 160203
ឃុំ លុងឃុង 160204
ឃុំ ស៊ើង 160205
ឃុំ ទីងចាក់ 160206
ឃុំ ជ័យឧត្តម 160401
ឃុំ កាឡែង 160402
ឃុំ ល្បាំង១ 160403
ឃុំ ល្បាំង២ 160404
ឃុំបាតាង 160405
ឃុំ សេដា 160406
ឃុំ ប៉ុង 160801
ឃុំ ហាត់ប៉ក់ 160802
ឃុំ កាចូន 160803
ឃុំ កោះប៉ង់ 160804
ឃុំ កោះពាក្យ 160805
ឃុំ កុកឡាក់ 160806
ឃុំ ប៉ាកាឡាន់ 160807
ឃុំ ភ្នំកុក 160808
ឃុំ វើនសៃ 160809
ឃុំ ម៉ាលិក 160101
ឃុំ ញ៉ាង 160102
ឃុំ តាឡាវ 160103
ឃុំ ចាអ៊ុង 160501
ឃុំ ប៉ូយ 160502
ឃុំ ឯកភាព 160503
ឃុំ កាឡៃ 160504
ឃុំ អូរជុំ 160505
ឃុំ សាមគ្គី 160506
ឃុំ​ ល្អក់ 160507
ឃុំ បរខាំ 160601
ឃុំ លំជ័រ 160602
ឃុំ ប៉ក់ញ៉ៃ 160603
ឃុំ ប៉ាតេ 160604
ឃុំ សេសាន 160605
ឃុំ សោមធំ 160606
ឃុំ យ៉ាទុង 160607