Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 08

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 08:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កណ្តោក080307
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ គោកត្រប់080309
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ជើងកើប080305
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ដើមឬស080306
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ត្បែង080316
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ត្រពាំងវែង080317
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ថ្មី080308
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ទ្រា080318
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ បារគូ080303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ បឹងខ្យាង080304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែករកា080311
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកស្លែង080312
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រះពុទ្ធ080310
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ រកា080313
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ រលាំងកែន080314
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ សៀមរាប080315
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ អន្លង់រមៀត080302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ អំពៅព្រៃ080301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កោរះ080605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កោះកែវ080604
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ថ្មគរ080614
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ទឹកឃ្លាំង080615
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ បារុង080602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ បឹងគ្រំ080603
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ពាមឧកញ៉ាអុង080607
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកក្មេង080609
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែករៃ080610
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកឬស្សី080611
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ភូមិធំ080608
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ល្វាសរ080606
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ សារិកាកែវ080613
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ សំបូរ080612
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ អរិយក្សត្រ080601
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កោះខែល080903
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កោះខ្សាច់ទន្លា080904
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កោះអន្លង់ចិន080902
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ក្រាំងយ៉ូវ080905
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ខ្ពប080901
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ តាលន់080914
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ត្រើយស្លា080915
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ទឹកវិល080916
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ប្រាសាទ080906
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកគយ080908
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកអំបិល080907
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ រកាខ្ពស់080909
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ សិត្បូ080911
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ស្វាយប្រទាល080912
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ស្វាយរលំ080913
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ស្អាងភ្នំ080910
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កោះចិន080805
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កំពង់ហ្លួង080803
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កំពង់អុស080804
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ជ្រៃលាស់080802
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ឈ្លាំង080801
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ទំនប់ធំ080810
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ផ្សារដែក080809
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ពញាឮ080807
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកតាទែន080808
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ភ្នំបាត080806
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ វិហារហ្លួង080811
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កោះចូរ៉ាម080204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កោះឧកញ៉ាតី080205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កំពង់ចំលង080203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ជ័យធំ080202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ តាឯក080217
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ បាក់ដាវ080201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ពុកឬស្សី080211
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកតាកូវ080209
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកតាមាក់080210
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកលួង080208
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកអំពិល080207
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រះប្រសប់080206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ រកាជន្លឹង080212
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ វិហារសួគ៌080218
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ សន្លុង080213
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ស៊ីធរ080214
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ស្វាយជ្រំ080215
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ស្វាយរមៀត080216
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កោះធំ ក080404
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កោះធំ ខ080405
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កំពង់កុង080403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ជ្រោយតាកែវ080402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ឈើខ្មៅ080401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ពោធិ៍បាន080407
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកជ្រៃ080408
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកថ្មី080410
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកស្ពឺ080409
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ លើកដែក080406
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ សំពៅពូន080411
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កំពង់ភ្នំ080501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ក្អមសំណរ080502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ខ្ពបអាទាវ080503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ពាមរាំង080504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកដាច់080505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកទន្លាប់080506
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ សណ្តារ080507
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កំពង់ស្វាយ081004
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ គគីរ081005
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ គគីរធំ081006
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ឈើទាល081002
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ដីឥដ្ឋ081003
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ បន្ទាយដែក081001
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ភូមិធំ081007
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ សំរោងធំ081008
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ក្រាំងម្កាក់080104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ឆក់ឈើនាង080102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ដំណាក់អំពិល080103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ទួលព្រេជ080110
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ បែកចាន080101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ពើក080107
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រៃពួច080108
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ម្កាក់080106
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ លំហាច080105
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ សំរោងលើ080109
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកដំបង080702
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកអញ្ញាញ080701
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ រការកោងទី១080703
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ រការកោងទី២080704
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ សំបួរមាស080706
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ស្វាយអំពារ080707
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ឬស្សីជ្រោយ080705
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលសង្កាត់ កំពង់សំណាញ់081106
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលសង្កាត់ ដើមមៀន081103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលសង្កាត់ តាក្តុល081101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលសង្កាត់ តាខ្មៅ081104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលសង្កាត់ ព្រែកហូរ081105
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលសង្កាត់ ព្រែកឬស្សី081102

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។