Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 06

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 06:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ កកោះ060604
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ក្រយា060605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ជ្រាប់060602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ តាំងក្រសាំង060608
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ត្បូងក្រពើ060610
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ទីពោ060609
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ប្រាសាទ060607
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ព្នៅ060606
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ​ កំពង់ថ្ម060603
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ​ បឹងល្វា060601
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ កំពង់គោ060203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ កំពង់ស្វាយ060204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ក្តីដូង060210
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ដំរីស្លាប់060202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ត្បែង060208
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ត្រពាំង ឫស្សី060209
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ នីពេជ060205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ផាត់សណ្តាយ060206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ព្រៃគុយ060211
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ សាន់គ060207
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ​ ជ័យ060201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ កំពង់ចិនជើង060704
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ កំពង់ចិនត្បូង060705
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ចំណាក្រោម060702
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ចំណាលើ060703
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ទ្រា060713
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ បន្ទាយស្ទោង060701
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ប្រឡាយ060709
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ពពក060708
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ពាមបាង060707
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ព្រះដំរី060710
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ម្សាក្រង060706
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ រុងរឿង060711
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ សំព្រោជ060712
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ក្រយា060302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ដូង060301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ទួលគ្រើល060307
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ផាន់ញើម060303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ សាគ្រាម060304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ សាមគ្គី060306
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ សាលាវីស័យ060305
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ក្រវ៉ា060111
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ គគីរធំ060110
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ចុងដូង060108
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ចើងដើង060105
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ច្រនាង060106
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ជ្រលង060109
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ឈូកខ្សាច់060107
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ត្នោតជុំ060117
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ទ្រៀល060118
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ បល្ល័ង្គ060102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ បាក់ស្នា060101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ បារាយណ៍060103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ បឹង060104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ពង្រ060113
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ សូយោង060114
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ស្រឡៅ060115
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ស្វាយភ្លើង060116
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ អណ្តូងពោធិ៍060112
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ក្លែង060503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ងន060506
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ឈើទាល060501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ដងកាំបិត060502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ទំរីង060509
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ មានជ័យ060505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ មានរិទ្ធ060504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ សណ្តាន់060507
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ សូចិត្រ060508
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ គោល060402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ឈូក060401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ តាំងក្រសៅ060405
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ សំបូរណ៍060403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ស្រើង060404
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំសង្កាត់ កំពង់ក្របៅ060805
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំសង្កាត់ កំពង់ធំ060802
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំសង្កាត់ កំពង់រទេះ060803
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំសង្កាត់ ដំរីជាន់ខ្លា060801
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំសង្កាត់ ព្រៃតាហ៊ូ060806
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំសង្កាត់ ស្រយ៉ូវ060808
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំសង្កាត់ អាចារ្យលកា់060807
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំសង្កាត់ អូរកន្ធរ060804

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។