Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក លើកដែក ក្នុង ខេត្ត កណ្តាល នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក លើកដែក

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ ក្អមសំណរ 080502
ឃុំ កំពង់ភ្នំ 080501
ឃុំ ខ្ពបអាទាវ 080503
ឃុំ ពាមរាំង 080504
ឃុំ ព្រែកដាច់ 080505
ឃុំ ព្រែកទន្លាប់ 080506
ឃុំ សណ្តារ 080507

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក លើកដែក ក្នុង ខេត្ត កណ្តាល នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា