Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក មោងឬស្សី ក្នុង ខេត្ត បាត់ដំបង នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក មោងឬស្សី

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ គារ 020502
ឃុំ ជ្រៃ 020504
ឃុំ តាលាស់ 020505
ឃុំ ព្រៃតូច 020506
ឃុំ ព្រៃស្វាយ 020503
ឃុំ មោង 020501
ឃុំ របស់មង្គល 020507

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក មោងឬស្សី ក្នុង ខេត្ត បាត់ដំបង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា