Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ បវេល

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ បវេល

ឃុំ បវេល មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖