Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ កំពាន់

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ កំពាន់

ឃុំ កំពាន់ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖