Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ

ខេត្តឬរាជធានីដែលនៅជិត ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីរបស់ ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា