Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ជំរះពេន

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ជំរះពេន

ឃុំ ជំរះពេន មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖