Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ក្រុង ដូនកែវ ក្នុង ខេត្ត តាកែវ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ក្រុង ដូនកែវ

តម្រៀបតាម៖
សង្កាត់ បារាយណ៍ 211001
សង្កាត់ រកាក្នុង 211002
សង្កាត់ រកាក្រៅ 211003

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ក្រុង ដូនកែវ ក្នុង ខេត្ត តាកែវ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា