Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក អង្គរបូរី ក្នុង ខេត្ត តាកែវ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក អង្គរបូរី

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ គោកធ្លក 210903
ឃុំ បាស្រែ 210902
ឃុំ ពន្លៃ 210904
ឃុំ ព្រែកផ្ទោល 210905
ឃុំ ព្រៃផ្គាំ 210906
ឃុំ អង្គរបូរី 210901

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក អង្គរបូរី ក្នុង ខេត្ត តាកែវ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា