Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក សៀមបូក ក្នុង ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក សៀមបូក

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ កោះព្រះ 190201
ឃុំ កោះស្រឡាយ 190203
ឃុំ កោះសំពាយ 190202
ឃុំ សៀមបូក 190206
ឃុំ ស្រែក្រសាំង 190207
ឃុំ អូរម្រះ 190204
ឃុំ អូរឬស្សីកណ្តាល 190205

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក សៀមបូក ក្នុង ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា