Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក ក្រឡាញ់ ក្នុង ខេត្ត សៀមរាប នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក ក្រឡាញ់

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ ក្រឡាញ់ 170703
ឃុំ ក្រូចគរ 170704
ឃុំ កំពង់ថ្កូវ 170702
ឃុំ ចន្លាសដៃ 170701
ឃុំ តាអាន 170710
ឃុំ រោងគោ 170705
ឃុំ សែនសុខ 170707
ឃុំ ស្នួល 170708
ឃុំ ស្រណាល 170709
ឃុំ សំបូរ 170706

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក ក្រឡាញ់ ក្នុង ខេត្ត សៀមរាប នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា