Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក អូរយ៉ាដាវ ក្នុង ខេត្ត រតនគីរី នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក អូរយ៉ាដាវ

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ បរខាំ 160601
ឃុំ ប៉ក់ញ៉ៃ 160603
ឃុំ ប៉ាតេ 160604
ឃុំ យ៉ាទុង 160607
ឃុំ លំជ័រ 160602
ឃុំ សេសាន 160605
ឃុំ សោមធំ 160606

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក អូរយ៉ាដាវ ក្នុង ខេត្ត រតនគីរី នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា