Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក អូរជុំ ក្នុង ខេត្ត រតនគីរី នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក អូរជុំ

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ កាឡៃ 160504
ឃុំ ចាអ៊ុង 160501
ឃុំ ប៉ូយ 160502
ឃុំ សាមគ្គី 160506
ឃុំ ឯកភាព 160503
ឃុំ អូរជុំ 160505
ឃុំ​ ល្អក់ 160507

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក អូរជុំ ក្នុង ខេត្ត រតនគីរី នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា