Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ក្រុង បានឡុង ក្នុង ខេត្ត រតនគីរី នៃប្រទេសកម្ពុជា

ក្រុង បានឡុង

តម្រៀបតាម៖
សង្កាត់ កាចាញ 160901
សង្កាត់ បឹងកន្សែង 160904
សង្កាត់ យក្ខឡោម 160903
សង្កាត់ ឡាបានសៀក 160902

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ក្រុង បានឡុង ក្នុង ខេត្ត រតនគីរី នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា