Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ក្រុង ពោធិ៍សាត់ ក្នុង ខេត្ត ពោធិសាត់ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ក្រុង ពោធិ៍សាត់

តម្រៀបតាម៖
សង្កាត់ ចំរើនផល 150601
សង្កាត់ បន្ទាយដី 150607
សង្កាត់ ផ្ទះព្រៃ 150603
សង្កាត់ ព្រៃញី 150604
សង្កាត់ រលាប 150605
សង្កាត់ លលកស 150602
សង្កាត់ ស្វាយអាត់ 150606

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ក្រុង ពោធិ៍សាត់ ក្នុង ខេត្ត ពោធិសាត់ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា