Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រៃខ្លា

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រៃខ្លា

ឃុំ ព្រៃខ្លា មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖