Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ពាមរក៍​ 

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ពាមរក៍​ 

ឃុំ ពាមរក៍​  មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖