Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក ពារាំង ក្នុង ខេត្ត ព្រៃវែង នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក ពារាំង

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ កញ្ចំ 141202
ឃុំ កំពង់ប្រាំង 141203
ឃុំ កំពង់ពពិល 141201
ឃុំ ព្រៃប្រឡិត 141207
ឃុំ ព្រៃព្នៅ 141205
ឃុំ ព្រៃស្នៀត 141206
ឃុំ មេសរប្រចាន់ 141204
ឃុំ រកា 141209
ឃុំ រាប 141208

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក ពារាំង ក្នុង ខេត្ត ព្រៃវែង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា