Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ រៀបរយ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ រៀបរយ

ឃុំ រៀបរយ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖