Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 15

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 15:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ កញ្ជរ150203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ កណ្តៀង150202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ កោះជុំ150209
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ រាំងទិល150204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ វាល150208
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ ស្យា150207
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ ស្រែស្តុក150205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ ស្វាយលួង150206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ អន្លង់វិល150201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ កំពង់ពោធិ៍150106
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ កំពង់លួង150105
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ ក្បាលត្រាច150107
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ ឈើតុំ150104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ ត្នោតជុំ150111
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ បឹងកន្ទួត150103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ ស្នាអន្សា150109
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ ស្វាយស150110
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ អន្លង់ត្នោត150101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ អន្សាចំបក់150102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ អូរសណ្តាន់150108
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ ក្រពើពីរ150402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ ថ្មដា150405
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ ប្រម៉ោយ150404
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ អន្លង់រាប150403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ អូសោម150401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ ខ្នារទទឹង150303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ តាលោ150309
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ ត្រពាំងជង150310
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ បឹងខ្នារ150302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ បឹងបត់កណ្តោល150301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ មេទឹក150304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ រំលេច150306
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ ស្នាមព្រះ150307
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ ស្វាយដូនកែវ150308
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ អូរតាប៉ោង150305
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ បាក់ចិញ្ចៀន150501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ ផ្ទះរុង150503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ ព្រងិល150504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ រកាត150505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ លាច150502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ សន្ទ្រែ150506
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ សំរោង150507
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់សង្កាត់ ចំរើនផល150601
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់សង្កាត់ បន្ទាយដី150607
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់សង្កាត់ ផ្ទះព្រៃ150603
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់សង្កាត់ ព្រៃញី150604
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់សង្កាត់ រលាប150605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់សង្កាត់ លលកស150602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់សង្កាត់ ស្វាយអាត់150606

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។