Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ខណ្ឌ ៧មករា ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ខណ្ឌ ៧មករា

តម្រៀបតាម៖
សង្កាត់ បឹងព្រលិត 120308
សង្កាត់ មនោរម្យ 120305
សង្កាត់ មិត្តភាព 120306
សង្កាត់ វាលវង់ 120307
សង្កាត់ អូរឬស្សីទី ១ 120301
សង្កាត់ អូរឬស្សីទី ២ 120302
សង្កាត់ អូរឬស្សីទី ៣ 120303
សង្កាត់ អូរឬស្សីទី ៤ 120304

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ខណ្ឌ ៧មករា ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា