Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ខណ្ឌ ដង្កោ ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ នៃប្រទេសកម្ពុជា

បញ្ជីឃុំសង្កាត់ក្នុង ខណ្ឌ ដង្កោ

តម្រៀបតាម៖

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ខណ្ឌ ដង្កោ ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។