Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រះប្រឡាយ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រះប្រឡាយ

ឃុំ ព្រះប្រឡាយ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖