Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ស្វាយប្រទាល

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ស្វាយប្រទាល

ឃុំ ស្វាយប្រទាល មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖