Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ទំនប់ធំ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ទំនប់ធំ

ឃុំ ទំនប់ធំ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖