Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក ស្ទឹងត្រង់ ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម នៃប្រទេសកម្ពុជា

បញ្ជីឃុំសង្កាត់ក្នុង ស្រុក ស្ទឹងត្រង់

តម្រៀបតាម៖

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក ស្ទឹងត្រង់ ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។