Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ រូងជ្រៃ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ រូងជ្រៃ

ឃុំ រូងជ្រៃ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖