Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ជ្រោយស្តៅ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ជ្រោយស្តៅ

ឃុំ ជ្រោយស្តៅ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖