Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ បឹងព្រីង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ បឹងព្រីង

ឃុំ បឹងព្រីង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖