Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ បន្សាយត្រែង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ បន្សាយត្រែង

ឃុំ បន្សាយត្រែង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖