Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ វត្តតាមឹម

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ វត្តតាមឹម

ឃុំ វត្តតាមឹម មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖