Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ កំពង់ព្រៀង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ កំពង់ព្រៀង

ឃុំ កំពង់ព្រៀង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖