Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក សង្កែ ក្នុង ខេត្ត បាត់ដំបង នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក សង្កែ

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ កំពង់ព្រៀង 020806
ឃុំ កំពង់ព្រះ 020805
ឃុំ តាប៉ុន 020803
ឃុំ នរា 020802
ឃុំ រកា 020804
ឃុំ រាំងកេសី 020807
ឃុំ វត្តតាមឹម 020810
ឃុំ អន្លង់វិល 020801
ឃុំ អូរដំបង១ 020808
ឃុំ អូរដំបង២ 020809

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក សង្កែ ក្នុង ខេត្ត បាត់ដំបង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា