Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ អូរដា

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ អូរដា

ឃុំ អូរដា មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖