Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ កំរៀង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ កំរៀង

ឃុំ កំរៀង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖