Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រៃខ្ពស់

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រៃខ្ពស់

ឃុំ ព្រៃខ្ពស់ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖